Chroń But w Aucie

ochraniacze na piętę i obcas buta
podczas jazdy samochodem

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego (strony www) Chroń But w Aucie oraz rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem.

Definicje:
Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Serwis – witryna internetowa Chroń But w Aucie dostępna pod adresem chronbutwaucie.pl oraz w subdomenach, administrowana przez Administratora i odnosząca się do niniejszego regulamin korzystania z serwisu Chroń But w Aucie.
 2. Administrator – firma Chroń But w Aucie Jadwiga Kowalewska, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Oboźnej 11/5A, 00-320 Warszawa, będąca właścicielem i operatorem Serwisu, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 514678, nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5251835271 i Regon 142546424.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Serwisu.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Usług i Serwisu, który w szczególności określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Administratora.
 5. Dane – wszelkie informacje, dane, materiały, nazwy, zdjęcia, filmy, wzory, wzory użytkowe, znaki, linki, odsyłacze, elementy graficzne, znaki towarowe, zdjęcie, kody, symbole oraz komentarze udostępnione w ramach Serwisu przez Administratora, niezależnie od ich formy, charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 6. Usługa – płatna lub bezpłatna usługa oferowana za pomocą Serwisu (w tym promocje), świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Kup teraz / eSklep – część Serwisu przeznaczona i umożliwiająca Użytkownikom dokonanie zakupu przez Internet (zakupu na odległość) produktów oferowanych przez Administratora.

Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wymagania techniczne niezbędne w celu skorzystania z Serwisu : komputer klasy PC lub tablet lub telefon komórkowy, dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa (z obsługą języka HTML 4.01 wg. standardu W3C, obsługą plików "cookies" i obsługą javascript), adres e-mail (w przypadku dokonywania zakupów oraz korzystania z formularzy kontaktowych).
 3. Administrator Serwisu oświadcza, iż nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Administratora Serwisu. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z Serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Żadna część jak i całość utworów zawartych w Serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody Administratora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Oferowane Usługi
Na stronach Serwisu Użytkownik ma możliwość skorzystania z:

 1. Przeglądania informacji, zdjęć i filmów dotyczących firmy Chroń But w Aucie i oferowanych przez nią produktów.
 2. Wysyłania zapytań drogą elektroniczną dotyczących firmy Chroń But w Aucie i oferowanych przez nią produktów.
 3. Przeglądania informacji, warunków i cen dotyczących produktów oferowanych przez firmę Chroń But w Aucie
 4. Dokonywania zakupów przez Internet (zakupów na odległość) produktów oferowanych przez Administratora, w tym edycji formy wysyłki i płatności.
 5. Podawania danych osoby kupującej w celu wystawienia rachunku oraz danych adresowych służących do wysyłki produktów.
 6. Przekierowania na strony firm trzecich umożliwiających dokonanie płatności on-line przez Internet.
 7. Wybór języka Serwisu.
 8. Korzystanie z przycisku "Lubię to!" oferowanego przez serwis Facebook (www.facebook.com).

Dokonywanie zakupów

 1. Regulamin dokonywania zakupów oraz dokonywania zwrotów i zgłaszania reklamacji znajduje się na osobnej stronie, dostępnej poprzez zakładkę "Kup teraz".

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w Serwisie należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, w zakładce "Kontakt".
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika lub na inny adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Użytkownik (konsument), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu

 1. Administrator informuje o możliwości występowania przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu i Usług w przypadku planowanej lub bieżącej obsługi, aktualizacji i konserwacji serwera lub oprogramowania Serwisu, bądź w przypadku wystąpienia nieprzewidywanej awarii serwera lub oprogramowania Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę zysków lub dochodów spowodowanych utratą możliwości użycia Serwisu, zakłóceniem lub opóźnieniem jego działania, niedostarczeniem wiadomości e-mail, wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i uaktualnień w Serwisie.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych danych osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Użytkownika narzędzi, rozwiązań i oprogramowania innych firm, w związku z korzystaniem z Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

Polityka ochrony prywatności

 1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Serwisu – firmę Chroń But w Aucie Jadwiga Kowalewska, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Oboźnej 11/5A, 00-320 Warszawa, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wszelkie dane uzyskane w związku z realizacją Usług lub prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu są chronione i nie są udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
 3. Wśród zbieranych i przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, w celu realizacji Usług Serwisu oraz w celach statystycznych, znajdują się: imię i nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), firma (opcjonalnie), adres pocztowy do wysyłki.
 4. Administrator Serwisu, w celu dostępu i realizacji Usług oraz w celach statystycznych może zbierać i wykorzystywać dane zawarte w plikach logów serwera oraz dane dostarczane przez Google Analytics; adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony w Serwisie, odwiedzane strony w Serwisie. Oprogramowanie Serwisu może również wykorzystywać pliki "cookies" w celu prawidłowego działania Serwisu i Usług. Użytkownik Serwisu powinien mieć włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików "cookies".
 5. W każdym czasie Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z Administratorem Serwisu. W tym celu Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem Serwisu za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 6. Administrator Serwisu w sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuje się z Użytkownikiem poprzez pocztę elektroniczną.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2013r.

Kontakt

 1. Adres korespondencyjny Administratora:
  Chroń But w Aucie
  ul. Oboźna 11 / 5A
  00-320 Warszawa
 2. Adres kontaktowy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zobacz politykę plików cookies.

Zobacz regulamin sprzedaży.

Zobacz zasady reklamacji i zwrotów.

Ochraniacze czarne

Chroń But w Aucie

Ochraniacze czarne Szczegóły produktu
12,99
Ochraniacze czerwone

Chroń But w Aucie

Ochraniacze czerwone Szczegóły produktu
12,99
Ochraniacze białe

Chroń But w Aucie

Ochraniacze białe Szczegóły produktu
12,99
Ochraniacze brązowe

Chroń But w Aucie

Ochraniacze brązowe Szczegóły produktu
12,99
Full (damskie)

Autopięta Haelgart

Ochraniacze damskie Full Szczegóły produktu
59,99
Classic (damskie)

Autopięta Haelgart

Ochraniacze damskie Classic Szczegóły produktu
59,99
Unisex

Autopięta Haelgart

Ochraniacze Unisex Szczegóły produktu
59,99
Classic (męskie)

Autopięta Haelgart

Ochraniacze męskie Classic Szczegóły produktu
59,99
Sport (męskie)

Autopięta Haelgart

Ochraniacze męskie Sport Szczegóły produktu
59,99