Chroń But w Aucie

ochraniacze na piętę i obcas buta
podczas jazdy samochodem

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej Chroń But w Aucie (chronbutwaucie.pl). Użytkownik dokonujący zakupu ochraniaczy powinien zapoznać się z poniższym regulaminem. Regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem.

Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedający – firma Chroń But w Aucie Jadwiga Kowalewska (w skrócie Chroń But w Aucie), z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Oboźnej 11/5A, 00-320 Warszawa, będąca właścicielem i operatorem Sklepu, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 514678, nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5251835271 i Regon 142546424, producent ochraniaczy na piętę i obcas buta podczas jazdy samochodem "Chroń But w Aucie".
 2. Serwis / Strona – witryna internetowa Chroń But w Aucie dostępna pod adresem chronbutwaucie.pl oraz w subdomenach, administrowana przez Sprzedającego.
 3. Strona "Kup teraz!" / Sklep – część Serwisu przeznaczona i umożliwiająca Kupującym dokonanie zakupu przez Internet (zakupu na odległość) Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 4. Produkt / Ochraniacze "Chroń But w Aucie" - wyrób codziennego użytku oferowany przez Sprzedającego, przeznaczony do ochrony butów i obcasów przed zniszczeniem i zabrudzeniem podczas jazdy samochodem. Określenie w domyśle oznaczające opakowanie ochraniaczy "Chroń But w Aucie" lub wielokrotność.
 5. Kupujący / Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pomocą Sklepu zawrze ze Sprzedającym umowę na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktu.
 6. Zakup / Zamówienie - zawarcie umowy na odległość pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, w świetle przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w której Kupujący zobowiązuje się do zakupu określonej ilości opakowań Ochraniaczy "Chroń But w Aucie", a Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia tej ilości. Dokonanie zakupu ochraniaczy poprzez stronę "Kup teraz!" pociąga za sobą obowiązek dokonania Zapłaty przez Kupujacego na rzecz Sprzedającego.
 7. Dostawa - usługa przewozowa realizowana w ramach umowy, przy pomocy firm trzecich (przewoźnika) polegająca na dostarczeniu Ochraniaczy "Chroń But w Aucie" od Sprzedającego do Kupującego.
 8. Ustawa - Ustawa z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
 9. Płatność / Zapłata – zapłata za Produkt i Dostawę, zrealizowana przez Kupującego za pomocą przelewu internetowego (on-line), przelewu tradycyjnego, karty kredytowej lub zapłaty w gotówce przy odbiorze. Płatność realizowana jest przy pomocy zewnętrznych podmiotów (np. bank lub pośrednik finansowy).

Postanowienia ogólne

 1. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w Złotych polskich (PLN). Ceny nie obejmują kosztów Dostawy. Koszty Dostawy podane są oddzielnie.
 2. Do każdego Produktu dołączony jest rachunek.
 3. Wszystkie podane ceny mają charakter wiążący w terminie 31.12.2016r.
 4. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT za zakupione Produkty. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT.
 5. Dokonując Zakupu Produktów za pomocą Sklepu Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
 6. Dokonanie zakupu Produktów za pomocą Sklepu pociąga za sobą obowiązek dokonania Zapłaty przez Kupujacego na rzecz Sprzedającego.
 7. Do dokonywania zakupów w Sklepie nie jest wymagana rejestracja Klienta.
 8. Zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym Polityka prywatności, opisane są na osobnej stronie dostępnej w zakładce "O nas". Z polityką plików cookie można zapoznać się tutaj.

Dokonywanie Zakupu

 1. Zamówienia mogą być składane drogą mailową za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Aby Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest, aby Kupujący właściwie wypełnił formularz zamówienia, podając m.in. dane niezbędne do wystawienia rachunku, przyjęcia Płatności oraz zrealizowania Dostawy.
 4. Po Zakupie Produktów Kupujący automatycznie otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia oraz pozostałymi danymi niezbędnymi do dokończenia transakcji. Kupujący winien dokładnie przeczytać wszystkie informacje zawarte w tej wiadomości.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego lub rachunek rozliczeniowy Sprzedającego u pośrednika finansowego (w przypadku przedpłaty na konto) lub z momentem wyboru opcji Dostawy "za pobraniem".
 6. Brak kontaktu ze strony Kupującego lub brak Płatności w ciągu 14 dni od daty Zakupu skutkuje anulowaniem Zamówienia.

Produkty

 1. Każdy Produkt oferowany w Sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest oryginalny, fabrycznie nowy i posiada firmowe opakowanie.
 2. Do każdego Produktu dołączona jest instrukcja zakładania.
 3. Ochraniacze są wielokrotnego użytku - po zużyciu należy je wyrzucić.

Dostawa

 1. Dostawa Zakupionych Produktów realizowana jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia bądź może opóźnić zrealizowanie Dostawy.
 2. Dostawa realizowana jest w dwóch etapach; nadanie przesyłki i dostarczenie przesyłki. Nadanie przesyłki następuje zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Sklepu, przy czym termin ten dotyczy Zamówień z opcją Dostawy "za pobraniem". Przy wyborze opcji Płatności za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego (on-line) lub Płatności kartą powyższy termin liczy się od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu lub na koncie Sklepu prowadzonym przez pośrednika (np. PayPal, tpay.com).
 3. Przesyłki dostarczane są za pomocą przewoźnika; Poczty Polskiej lub InPost Paczkomaty. Dostarczenie przesyłki następuje zazwyczaj w przeciągu 3 dni roboczych (przesyłka priorytetowa) lub w przeciągu 5 dni roboczych (przesyłka ekonomiczna) licząc od następnego dnia roboczego po dacie nadania przesyłki.
 4. Przesyłki dostarczane są nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty dokonania Zapłaty lub wyboru opcji Dostawy "za pobraniem".
 5. Do każdego Zamówienia doliczane są koszty Dostawy. Koszty Dostawy pokrywa Kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju przesyłki i przewoźnika. Kupujący może zapoznać się z cennikiem Dostawy w każdej chwili klikając w link "Cennik wysyłki" dostępny w Serwisie, w zakładce "Kup teraz!".
 6. Przesyłka "pobraniowa / za pobraniem" może być zrealizowana tylko i wyłącznie na terytorium Polski.
 7. Jeżeli adres wysyłki jest inny niż Kupującego - prosimy o wypełnienie stosownego pola podczas dokonywania Zakupu. W przeciwnym razie przesyłka zostanie wysłana na domyślny adres Kupującego.
 8. Kupujący odpowiada za podanie pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki.
 9. Jeżeli Dostawa Produktów opóźnia się, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia losu przesyłki bezpośrednio u przewoźnika.
 10. Kupujący winien odebrać przesyłkę w terminie, zgodnie z warunkami danego przewoźnika.
 11. Jeżeli przesyłka powróci do Sprzedającego z adnotacją "nie odebrano w terminie" lub z powodu błędnie podanego adresu do wysyłki, to powtórna wysyłka Produktu jest możliwa jedynie po ponownym uiszczeniu przez Kupującego opłaty za przesyłkę.
 12. Kupujący, w momencie odbioru przesyłki, powinien sprawdzić jej stan w obecności doręczyciela. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że przesyłka została uszkodzona w czasie transportu powinien spisać protokół szkody, co znacznie ułatwi proces reklamacji u przewoźnika.

Odbiór osobisty

 1. Ze względu na wysyłkowy charakter sprzedaży, odbiór osobisty Produktów nie jest możliwy.

Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem.
 2. Płatność za zamówione Produkty może nastąpić za pobraniem (gotówką przy odbiorze przesyłki), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com, za pośrednictwem systemu płatności PayPal lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sklepu.

Gwarancja

 1. Ze względu na swoje przeznaczenie, zastosowanie oraz strukturę, Produkty nie są objęte gwarancją przez Sprzedającego.
 2. Kupującemu z mocy prawa przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu, w szczególności za niezgodność Produktu z opisem, Produkt niekompletny, lub Produkt uszkodzony.
 3. Wada, o której mowa w punkcie drugim, musi istnieć w momencie dokonania umowy sprzedaży. Ciężar dowodu, iż Produkt istotnie ma wadę spoczywa na Kupującym.
 4. Możliwość wystąpienia z rękojmią nie przysługuje, jeśli Kupujący wiedział o wadzie Produktu przed dokonaniem Zakupu (dotyczy Produktów "2 gatunku").

Reklamacje

 1. Kupujący może składać reklamacje na podstawie rękojmi, w terminie dwóch lat od daty sprzedaży, pisemnie na adres firmy (ul. Oboźna 11/5A, 00-320 Warszawa) lub poprzez e-mail na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Reklamacja powinna zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko Kupującego, data Zakupu, zakupione Produkty oraz opis przedmiotu reklamacji).
 2. Po złożeniu reklamacji należy przesłać reklamowany Produkt na w/w adres Sprzedającego wraz z dowodem Zakupu.
 3. Produkt winien być zapakowany i zabezpieczony w taki sposób, aby uchronić go przez uszkodzeniem w czasie transportu.
 4. Sprzedający nie odbiera przesyłek "za pobraniem".
 5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie czternastu dni.
 6. W przypadku uznania reklamacji Kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie ceny Produktu, czy naprawienie Produktu, czy wymianę Produktu na inny, pozbawiany wad, czy odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy.
 7. Zwrot pieniędzy (realizowany za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego) lub wysyłka naprawionego/nowego Produktu nastąpi niezwłocznie po uznaniu reklamacji, nie później niż w terminie czternastu dni.

Odstąpienie od umowy, zwroty

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn, przesyłając stosowne oświadczenie e-mailem lub składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia) w terminie czternastu dni, licząc od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w Art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.)
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. Konsument winien zwrócić Produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
 4. Kupujący zwracając Produkt winien dołączyć do niego swoje dane (w celach identyfikacyjnych), niezbędne informacje do ew. przelewu (zwrotu zapłaty) oraz dowód Zakupu.
 5. Zwrot pieniędzy za towar oraz kosztów najtańszej dostępnej formy przesyłki do Kupującego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zwracanego Produktu.
 6. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać prawidłowo zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu i nie nosić śladów użytkowania.
 7. Sprzedający nie odbiera przesyłek "za pobraniem".
 8. Kupujący winien zwrócić Produkt na adres rejestrowy firmy.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel Sklepu zbierał i przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usług. Kupującemu przysługuje prawo wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Więcej na temat polityki prywatności można znaleźć w tutaj.

Bezpieczeństwo

 1. Sprzedający może odstąpić od umowy / anulować Zamówienie, jeżeli Zamówienie lub Kupujący wzbudzą wątpliwości, co do wiarygodności.
 2. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, powinien sprawdzić folder "SPAM" w swojej skrzynce pocztowej lub skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Prawidłowy i jedyny numer konta bankowego do przelewu podany jest tylko i wyłącznie w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia oraz w Serwisie, w zakładce "O nas".
 4. Jedyny adres mailowy jakiego używa Sprzedający do kontaktu z Kupującymi to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (alias: office@chronbutwaucie.pl).
 5. Jeżeli jakakolwiek forma kontaktu sugerująca, iż jest ze strony firmy Chroń But w Aucie, wzbudza wątpliwości co do wiarygodności, prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem +48 535 366 888.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania.
 4. Firma Chroń But w Aucie dokłada wszelkich starań, aby opis i zdjęcia produktów były prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 5. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień, problemów lub zastrzeżeń do przeprowadzonej transakcji - prosimy o kontakt.
 6. Data opublikowania regulaminu: 7 lipca 2013r.

Zobacz regulamin serwisu.

Zobacz politykę prywatności.

Zobacz politykę plików cookies.

Ochraniacze czarne

Chroń But w Aucie

Ochraniacze czarne Szczegóły produktu
12,99
Ochraniacze czerwone

Chroń But w Aucie

Ochraniacze czerwone Szczegóły produktu
12,99
Ochraniacze białe

Chroń But w Aucie

Ochraniacze białe Szczegóły produktu
12,99
Ochraniacze brązowe

Chroń But w Aucie

Ochraniacze brązowe Szczegóły produktu
12,99
Full (damskie)

Autopięta Haelgart

Ochraniacze damskie Full Szczegóły produktu
59,99
Classic (damskie)

Autopięta Haelgart

Ochraniacze damskie Classic Szczegóły produktu
59,99
Unisex

Autopięta Haelgart

Ochraniacze Unisex Szczegóły produktu
59,99
Classic (męskie)

Autopięta Haelgart

Ochraniacze męskie Classic Szczegóły produktu
59,99
Sport (męskie)

Autopięta Haelgart

Ochraniacze męskie Sport Szczegóły produktu
59,99